Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u hieronder raadplegen.

 

Identificatieplicht
Op grond de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht onze cliënten te identificeren voordat wij met onze werkzaamheden starten. Wij vragen u dan ook om bij uw eerste bezoek aan ons kantoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wordt een bij de Kamer van Koophandel inschrijvingsplichtige onderneming onze cliënt, dan hebben wij een recent en gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van deze onderneming nodig, alsmede een geldig legitimatiebewijs van de (directe of indirecte) bestuurder(s) van deze onderneming.

Algemeen

1.1      Van Brakel Advocatuur, hierna: “VBA”, is ingeschreven als eenmanszaak en stelt zich ten doel de rechtspraktijk uit te oefenen en te doen uitoefenen. VBA is  gevestigd en houdt kantoor te (5321 JG) Hedel, gemeente Maasdriel (Gld.), aan de Hooiweg 6. VBA is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59629649.

1.2      Ook de aan VBA gelieerde (rechts)personen, zoals haar (voormalig) werknemers en bestuurders en (rechts)personen waarmee VBA een samenwerkingsverband heeft, kunnen zich jegens opdrachtgever op deze algemene voorwaarden beroepen.

1.3      VBA is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zijn vanaf mededeling aan opdrachtgever van kracht voor bestaande en nieuwe opdrachten.

 

Aanvaarding en uitvoering van opdrachten door VBA

2.1     Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door VBA, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat deze door een bepaalde persoon worden uitgevoerd. Opdrachtgever kan ter zake van de opdracht en verbandhoudend daarmee uitsluitend jegens VBA aanspraken doen gelden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 eerste zinsnede, 407 lid 2 en 409 lid 2 BW is uitgesloten.

2.2     Alle aan VBA verbonden juristen zijn bevoegd om (feitelijk) uitvoering te geven aan opdrachten verleend aan VBA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen VBA en de opdrachtgever.

2.3     Zowel VBA als opdrachtgever kunnen de opdracht te allen tijde en per direct opzeggen. Naast alle kosten, inclusief eventuele nagekomen kosten, is opdrachtgever bij opzegging gehouden de tot het moment van de beëindiging verrichte werkzaamheden aan VBA te vergoeden.

 

Inschakeling van derden door VBA

3.1     VBA is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar opdrachten. Voor zover redelijkerwijs nodig en mogelijk zal inschakeling van derden niet dan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever geschieden.

3.2     VBA zal bij de selectie van door haar in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, maar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het handelen of nalaten van deze derden. Haar rechten jegens deze derden verbandhoudend met deze schade zal VBA evenwel op eerste verzoek aan opdrachtgever overdragen, onder vrijwaring van VBA voor acties van die derden.

 

Honorarium, kosten en declaratie

4.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld door het aantal aan een opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door VBA voor de desbetreffende opdracht vastgestelde uurtarief. VBA werkt voor de berekening van het aantal uren met standaard eenheden van minimaal 6 minuten per eenheid.

4.2     Door VBA ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten worden als “verschotten” apart op de factuur vermeld en doorbelast.

4.3     Vooruitlopend op het in rekening te brengen honorarium en/of de in rekening te brengen kosten is VBA te allen tijde gerechtigd om een voorschotbetaling van de opdrachtgever te verlangen. Het is aan VBA om te bepalen met welke kosten en/of welk honorarium zij dit voorschot verrekent. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt verrekening van betaalde voorschotten eerst na beëindiging van de werkzaamheden plaats op de eindfactuur.

4.4     Tenzij anders vermeld, bedraagt de betalingstermijn voor declaraties veertien dagen, ingaande op de datum van dagtekening van de desbetreffende declaratie. Voorschotdeclaraties dienen daarentegen per omgaande te worden voldaan.

4.5     VBA hanteert hierbij een bandbreedte van € 195,- tot € 275 -, inclusief kantoorkosten maar exclusief de BTW. De hoogte van het uurtarief is daarbij vooral afhankelijk van de complexiteit, de vereiste spoed en/of het belang van de zaak. VBA is gerechtigd het vastgestelde uurtarief aan te passen, ook tijdens de looptijd van de opdracht.

4.6     Tenzij anders vermeld, zijn alle door VBA genoemde bedragen exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

 

Betaling en incasso

5.1     De betalingstermijn sub 4.4 is een fatale termijn. De opdrachtgever raakt door de enkele overschrijding daarvan in verzuim, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling of mededeling door VBA is vereist.

5.2     De opdrachtgever die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en in verzuim verkeert ten aanzien van enige betalingsverplichting, is zonder nadere aankondiging gehouden aan VBA alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden die gemoeid zijn met de incasso  van een factuur. Onder deze kosten wordt tevens verstaan de door VBA aan de incasso bestede tijd, afgerekend tegen een door VBA vast te stellen uurtarief. Als forfaitair minimum voor de buitengerechtelijke kosten geldt het bedrag te bepalen aan de hand van artikel 2 leden 1 en 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.3     Gedurende de periode dat de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan VBA een vertragingsrente verschuldigd over het bedrag ten aanzien waarvan hij/zij in verzuim is van 0,75 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke (handels)rente meer beloopt, in welk geval dat hogere rentepercentage verschuldigd is.

5.4     In geval van verzuim van de opdrachtgever is VBA gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat daaruit voor VBA enige aansprakelijkheid voortvloeit.

 

Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1     VBA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon Risk Solutions te 1105 AG Amsterdam aan de Paalbergweg 2-4. Het verzekerd bedrag is €500.000,- per gebeurtenis met een eigen risico van €2500,- per gebeurtenis. Iedere aansprakelijkheid van VBA op welke grond dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden voor rekening van VBA komt.

6.2     Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van VBA beperkt tot het bedrag aan honorarium (exclusief BTW) dat de opdrachtgever ter zake van de desbetreffende opdracht in het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust aan VBA heeft betaald, met een algeheel maximum van € 5.000,-.

6.3     Iedere aanspraak van de opdrachtgever jegens VBA vervalt na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de gebeurtenis plaatsvond waarop de aansprakelijkheid berust.

6.4     Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens de sub 1.2 bedoelde (rechts)personen is uitgesloten.

6.5     De opdrachtgever vrijwaart VBA voor alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de door hem/haar gegeven opdracht.

6.6     De aansprakelijkheidsbeperkingen sub 3.2 en 6.2 zijn niet van toepassing in geval van door de opdrachtgever te stellen en te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van VBA of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Rechtskeuze, forumkeuze en taal

7.1     Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VBA is Nederlands recht van toepassing.

7.2     Bij eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en VBA zullen partijen eerst trachten onderling tot een oplossing/minnelijke regeling te komen. Voorzover deze geschillen voortvloeien uit een klacht van de opdrachtgever over VBA heeft de opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging en op de website vermelde geschillenregeling van VBA aanvaard en zal deze gevolgd worden. Alleen de niet onderling opgeloste geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet en onverminderd het recht van VBA een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.

7.3     Bij verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

Versie april 2017